×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

آموزش

شما می توانید از طریق لینک های رو به رو به محتوای آموزشی دست پیدا کنید

 آموزش همگانی دفتر بهبود تغذیه

آموزش همگانی دفتر بهبود تغذیه

بیشتر
آموزش بهداشت دهان و دندان

آموزش بهداشت دهان و دندان

بیشتر

مراکز تابعه

رئیس مرکز:

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان پیشوا : آقای دکتر آرش عباسی

آدرس مرکز:

پیشوا- میدان شهید اردستانی- جنب فنی حرفه ای- شبکه بهداشت و درمان شهرستان پیشوا

شماره تلفن‌ها:

021-36720700/021-36732011

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست