يکشنبه ٣٠ تير ١٣٩٨ - 
Fmenu Not Found
1 2
 
منو اصلی
 
 

مسئول دبیرخانه

سیده مرضیه بن شاهی

 

شرح وظایف مسئول دبیر خانه

1.ثبت کلیه مکاتبات چه به صورت حضوری ارباب رجوع وچه به صورت پستی با استفاده از نرم افزاری دبیرخانه

2.ثبت وارجاع کلیه مکاتبات بر حسب دستورمقام مافوق شبکه

3.مشخص نمودن عنوان فرستنده وگیرنده وشماره وتاریخ نامه های در دست اقدام

4.کپی برداری از ارجاعات مقام ما فوق وارسال آن به واحدهای مر بوطه

5.اسکن نمودن نامه ها ومکاتبات داخلی و خارجی

6.بایگانی نمودن سوابق نامه های صادره در زونکن مخصوص

7.پیگیری سوابق نامه ها بر حسب دستور مقام ما فوق شبکه

8.ممهور نمودن نامه ها ومکاتبات صبق امضاء مدیر ومعاونین

9.back up  گرفتن از کلیه مکاتبات ونرم افزار نمودن اطلاعات مربوطه

10.کنترل وتفکیک نامه های اداری طبق موضوع

11.حفظ ونگه داری سوابق نامه ها و اوراق طبق مقررات واصول بایگانی وتهیه فهرست مربوطه بر اساس روش تعیین شده

12.کپی گرفتن از کلیه فرمها ونامه های مراکز/ستاد/خانه بهداشت وپایگاهها

13.ثبت قبوض آب/برق/گازوتلفن ستاد/مراکز/پایگاههاوخانه های بهداشت

14.دادن سربرگ /سر نسخه /پاس/مرخصی وماموریت به پرسنل وامضاء گرفتن از تحویل گیرنده

15.دادن نامه های مراکزتحت پوشش این اداره به رابطین مراکز

16.کارتابل چرخاندن ریاست /معاونین وپرسنل اداره

17.پیرینت واسکن کردن کلیه کارهای اداری پرسنل اداره

18.آماده کردن وفرستادن نامه های پستی ودانشگاه

19.تحویل نامه های محرمانه به حراست وامضاء گرفتن از آن واحد

20.ثبت مرخصی پرسنل

21.پیگیری کارها از طریق اتوماسیون وتلفنی برای نامه های اداره

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
شبکه بهداشت و درمان

آدرس : پیشوا - میدان شهید اردستانی - جنب اداره فنی و حرفه ای

تلفن : 36720700- 021                                 سامانه پیام کوتاه    10002136720700
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir

 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.