چهارشنبه ٠٢ خرداد ١٣٩٧ - 
Fmenu Not Found
1 2
 
منو اصلی
 
 


  چاپ        ارسال به دوست

گزارش فعالیت های واحد بهداشت حرفه ای شبکه بهداشت پیشوا از تاریخ 95/5/30 الی 95/6/6

گزارش فعالیت های واحد بهداشت حرفه ای شبکه بهداشت پیشوا از تاریخ 95/5/30 الی 95/6/6

بازدید از سم فروشی ها

پیرو مصوبات کمیته استانی بهداشت کشاورزان کارشناس بهداشت حرفه ای شبکه بهداشت پیشوا در تاریخ 3/6/95 ازسم فرو شی های تحت پوشش مرکز شهید صدوقی بازدید بعمل آمد.

بهسازی تاسیساتی و روشنایی در کارگاه های زیر 5 نفر

در تاریخ 4/6/95 از کارگاه های زیر 5 نفر بازدید بعمل آمد. با توجه به پیگیری های انجام شده کارشناسان بهداشت حرفه ای  3 مورد بهسازی تاسیساتی و 1مورد بهسازی روشنایی در کارگاههای بازدید شده به انجام رسیده بود.

پایش خانه بهداشت قلعه نوجامکاران

کارشناس یهداشت حرفه ای مرکز جلیل آبادجهت بررسی فعالیت های بهداشت حرفه ای بهورزان در تاریخ 30/5/95 ازخانه بهداشت قلعه نو جامکاران پایش بعمل آورد. موارد مشاهده شده شامل پیگیری معاینات کشاورزان و دامداران  روستا و آموزش در زمینه سموم  می شد.

فعالسازی طرح تشدید جهت نظارت بر فعالیت صنایع و کارگاه ها درسطح شهرستان پیشوا

شبکه بهداشت و درمان شهرستان پیشوا به منظور نظارت بیشتر بر فعالیت های کارگاه های صنعتی و کشاورزی تحت پوشش خودکه شامل 944 کارگاه با 2005 شاغل می باشد برنامه طرح تشدید واحد بهداشت حرفه ای شهرستان را فعال نموده است. با اجرای این برنامه بازرسی های بیشتری در ساعات غیر اداری به منظور ارتقاء سلامت شاغلین تحت پوشش شهرستان پیشوا به انجام خواهد رسید.به منظور برنامه ریزی و هماهنگی های لازم جهت اجرای این برنامه جلسه ای مورخ 28/5/95 در دفتر مدیرشبکه بهداشت و با حضور حراست و معاون امور اداری برگزار گردید. در این جلسه پیرامون نحوه ی اجرای برنامه،تعیین بازرسین و تهیه جدول زمان بندی و امور پشتیبانی برنامه صحبت شده و قرا بر این شد تا برنامه از ابتدای شهریور 95 وارد فاز اجرایی گردد.

جلسه در خصوص سامانه جامع  مرکز سلامت محیط و کار

جهت افزایش نظارت ها بر ثبت اطلاعات در سامانه جامع بازرسی کشور رابط سامانه شبکه بهداشت پیشوا در تاریخ 2/6/95 در جلسه ای که بدین منظور در معاونت بهداشتی دانشگاه تشکیل شده بود شرکت نمود.در این جلسه پیرامون ثبت اطلاعات مربوط به سنجش عوامل زیان آور در سامانه صحبت شد.

سایر فعالیت ها

پایش خانه بهداشت محمود آباد کهنه 30/6/95

تعداد اخطاریه ای صادر شده 5 مورد در کارگاه های زیر 5 نفر

پیگیری معاینات شاغلین کلینیک های گیاهئپزشکی شهرستان