چهارشنبه ٠٢ خرداد ١٣٩٧ - 
Fmenu Not Found
1 2
 
منو اصلی
 
 


  چاپ        ارسال به دوست

گزارش فعالیت های واحد بهداشت حرفه ای شبکه بهداشت پیشوا از تاریخ 95/5/9 الی 95/5/16

گزارش فعالیت های واحد بهداشت حرفه ای شبکه بهداشت پیشوا از تاریخ 95/5/9 الی 95/5/16

شرکت در جلسه ی آشنایی با سامانه

پیرو اتصال سامانه جامع بازرسی بهداشت محیط و حرفه ای به سامانه شیب جلسه ای در تاریخ 12/5/95 در واحد ستادی  بهداشت حرفه ای معاونت برگزار گردید.در این جلسه قسمت های جدید فعال شده در سامانه ازجمله فرم های تخصصی پسماند، حوادث شیمیایی و کارتابل سنجش عوامل زیان آور و آموزش ها توضیح داده شدند و نحوه ی پایش از سامانه و بررسی عملکرد کارشناسان مراکز به رابطین سامانه ای هر شبکه بهداشت آموزش داده شد.

آموزش بهداشت حرفه ای در کارخانه رنگین سفره

در تاریخ 11/5/95 جلسه آموزشی جهت 20 نفر از شاغلین کارخانه رنگین سفره برگزار شد. آموزش ارائه شده در این جلسه در خصوص التور، راه های پیشگیری از آن واهمیت تغذیه در سلامتی بود.همچنین برنامه عملیاتی و نیازسنجی آموزشی سال 95 توسط کارشناس بهداشت حرفه ای این کارخانه تدوین شده و به مرحله ی اجرا و بهره برداری رسید.

جلسه ی آموزشی کارشناسان بهداشت حرفه ای مراکز بهداشتی

در تاریخ 11/5/95 جلسه آموزشی جهت کارشناسان بهداشت حرفه ای مراکز شهرستان پیشوا برگزار گردید.در این جلسه در خصوص نحوه ی ارزیابی صدا با دستگاه صداسنج و ارزیابی روشنایی با روشنایی سنج و تکمیل فرمهای آنان درزمان سنجش و در سامانه صحبت شد.همچنین حدود انتظارات در خصوص ارزیابی این عوامل زیان آور برای هر کارشناس مشخص گردید.

آموزش بهداشت حرفه ای جهت شاغلین مجتمع کشاورزی اتکا

مجتمع کشاورزی اتکا از جمله مجتمع های کشاورزی بزرگی می باشد که دارای کمیته حفاظت فنی می باشد . در تاریخ 20/5/95 جلسه آموزشی در نمازخانه این مجتمع برگزار گردید و 70 نفر از شاغلین آن آموزش های لازم را در خصوص عوامل زیان آور ارگونومی و بیماریهای زئونوز دیدند.

سایر فعالیت ها

صدور 5 اخطاریه و پیگیری 3 اعلام نقص در مراکز بهداشتی درمانی

شرکت در جلسات داخلی ستادی جهت هماهنگی امور(کمیته شهرسالم، جلسه کارشناسان مسئول)