شنبه ٠١ مهر ١٣٩٦ - 
Fmenu Not Found
1 2
 
منو اصلی
 
 
      تدوين واجرای آئين نامه ها ، بخشنامه ها ، دستورالعمل ها و استانداردهاي واحد آمار                                                   تجزيه و تحليل داده هاي ثبت مرگ تهيه گزارش و ارسال به وزارت متبوع و آمار و اطلاع رساني به دانشگاه       و شاخصها به مقام مافوق ،مراكزوشهرستانها
ü                                                            نظارت ،پايش و ارزشيابی نحوه ارائه خدمات مرتبط با واحد مراکز و خانه هاوپايگاههاي تحت پوشش
        نظارت بر نحوه ثبت اطلاعات آماري در مراکز و خانه هاوپايگاههاي تحت پوشش
        نظارت بر نحوه جمع آوري اطلاعات آماري در مراکز و خانه هاوپايگاههاي تحت پوشش
        نظارت برنحوه دسترسي به اطلاعات آماري در مراکز و خانه هاوپايگاههاي تحت پوشش
        نظارت برنحوه مديريت در مراکز و خانه هاوپايگاههاي تحت پوشش
        نظارت بر دفاتر و فرم هاي مورد استفاده در چرخه آمار

ü       تنظيم و ارائه گزارش تحليلی و پيشنهادات حاصل از پايش و ارزشيابی        وتبادل اطلاعات با ذينفعان خارجي ( فرمانداري – بخشداري – آموزش و پرورش و ...) با موافقت معاون بهداشتي             انجام ساير وظايف مربوط به شغل که بر حسب پست مورد تصدی از سوی مقام مافوق ارجاع می شود

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
شبکه بهداشت و درمان

آدرس : پیشوا - میدان شهید اردستانی - جنب اداره فنی و حرفه ای

تلفن : 36720700- 021                                 سامانه پیام کوتاه    10002136720700
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir

 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.