جمعه ٢٦ آبان ١٣٩٦ - 
Fmenu Not Found
1 2
 
منو اصلی
صفحه اصلي > واحد های ستادی > آموزش و ارتقاء سلامت 
 
 
 

کارشناس مسئول واحد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت:

طاهره مویدی منفرد

 

شرح وظايف واحدآموزش بهداشت و ارتقاء سلامت :

1- اجراي برنامه هاي ابلاغ شده از طرف واحد آموزش سلامت معاونت بهداشت دانشگاه

2- برنامه ريزي براي انجام نياز سنجي آموزشي براساس اولويت هاي سلامت شهرستان

3-  طراحي برنامه هاي آموزشي بر اساس نتايج حاصل از نيازسنجي آموزشي وساير شواهد در شهرستان.

4-  ارايه مشاوره فني درضمينه آموزش و ارتقاي سلامت به واحدهاي زيرمجموعه شبكه و ساير سازمانها ،ادارات و نهادها درشهرستان.

5-  آموزش كاركنان ستادي شبكه بهداشت و درمان شهرستان در موضوعات آموزشي، ارتباطي،اطلاع رساني و ارتقاي سلامت.

6- برنامه ريزي براي انتقال مهارت هاي آموزشي، ارتباطي و اطلاع رساني به اعضاي تيم سلامت.

7-  ارزشيابي برنامه هاي آموزش و ارتقاي سلامت ونظارت بررعايت استانداردهاي آموزشی در فرايندآموزش سلامت شهرستان

 8-  مشاركت درطراحي واجراي بسيج هاي اطلاع رساني آموزشي در سطح شهرستان.

9-  پایش ، نظارت ، کنترل و ارزشیابی فعالیت ها و مداخلات آموزشی واحدها

10- جلب حمايت و همكاري درون بخشي براي پيشبرد برنامه هاي آموزش و ارتقاي سلامت شهرستان.

11-  مشاركت در طراحي و اجراي برنامه هاي جلب حمايت و مشاركت سازمانها، ادارات و نهادهاي دولتي و غير

دولتي شهرستان براي پيشبرد اهداف آموزش و ارتقاي سلامت.

12- همكاري باسازمانهاي  جمعی شهرستان درطراحي و اجراي برنامه هاي آموزش سلامت عمومي.

13- مشاركت درايجاد و توسعه محيط هاي حامي سلامت (مانند پايگاههاي مقاومت بسيج ، مدارس مروج سلامت و جوامع ايمن شهر سالم و بوستان سلامت ) درشهرستان.

14-  مشاركت در گسترش برنامه هاي سلامت درمراكزآموزشي ،محيط هاي كار، مراكز ارايه خدمات سلامت و

مكان هاي عمومي.

15-  همكاري با ساير واحدهاي ستادی بهداشتي درطراحي و اجراي مداخلات سلامت شهرستان.

16-  مشاركت در طراحي و اجراي برنامه هاي مرتبط با مناسبت هاي سلامت در سطح شهرستان.

17-  جمع آوري، تحليل، گزارش و بازخوردآمار مربوط به  فعاليتهاي آموزش سلامت مراكز بهداشتي درماني تابعه.

18-  هدایت و نظارت بر فرایند تولید، توزیع ،ارزشیابی و آرشیو  مواد و رسانه های آموزش سلامت

19- هدايت و نظارت بر پيش آزمون مواد آموزشي و تحليل نتيجه و ارسال آن به طراحان مواد آموزشي

20- اطلاع رساني در زمينه مواد آموزشي دريافت شده به متقاضيان

21- مشاركت در طراحي و اجراي پژوهش هاي نوبرانه در زمينه ارتقاي سلامت.

22- شناسايي و حمايت ايده هاي نو برانه در زمينه آموزش و ارتقاي سلامت منطقه.

23- همكاري با بخش آموزشي دانشگاه براي انتقال مهارت هاي آموزش و ارتقاي سلامت به دانشجويان رشته هاي علوم پزشكي و معرفي رويكردها و برنامه هاي جديد درشهرستان.

24- تقسيم وتوزيع دانشجويان معرفی شده در ستاد ومراکز بهداشتی درمانی تابعه
25-  پايش وارزشيابی فعاليتهای آموزشی دانشجويان
26-  نظارت و هدايت برنامه هاي ارتباطي و آموزشي ارتباطي و آموزشي از طريق عضو يت كميته هاي هماهنگي درون بخشي و پيگيري اجراي مصوبات

27- برنامه ريزي ، ‌اجرا و ارزشيابي جشنواره ها و مناسبت هاي سلامت شبکه

28- جذب ، سازماندهي و توانمندسازي رابطين سلامت اعم از سازمان ها و ادارت در جهت ارتقاي سطح سلامت افراد ، خانواده و جوامع در سطح شهرستان

29- تهيه برنامه هاي مشاركتي در زمينه آموزش و ارتقاي سلامت با  ساير رسانه هاي گروهي در سطح شهرستان

30- آماده سازي تجهيزات سمعي بصري براي برگزاري برنامه هاي آموزش

31- نگه داري و مراقبت از تجهيزات فضاهاي آموزشي

32- برنامه ريزي و زمان بندي استفاده از فضاها و تجهيزات آموزشي

33- توزيع رسانه هاي توليدي يا دريافت شده توسط معاونت

34- تهيه گزارش ازبرنامه هاي آموزشي ، مناسبت ها و ... 

35- هدايت و نظارت بر اتوماسيون اداري

35- جمع آوري كليه فعاليتها ي آموزشي ستاد ومراكز بهداشت تابعه

36- تجزيه وتحليل وتهيه گزارش عملكرد هر سه ماه يكبار

37- نظارت بر بهبود كيفي عملكرد هاي ارسالي

38- تشکيل جلسات جهت  رابطين آموزشي در زمينه برنامه ريزي واجراي موثر برنامه هاي آموزش سلامت در منطقه تحت پوشش

39- هماهنگی وهمکاری با نهادهای برون بخش جهت برگزاری دوره های آموزشی

40- برنامه ريزی جهت برگزاری دوره های آموزشی درون بخش
41- پايش وارزشيابی دوره هایآموزشی
42-  تهيه رسانه های آموزشی 
43- ارزشيابی رسانه های آموزشی تهيه شده

 

تلفن تماس : 36720700 داخلی 220 –36730905

 

   دانلود فایل : tahlil modiriat.docx           حجم فایل 31 KB
   دانلود فایل : paygah.docx           حجم فایل 18 KB
   دانلود فایل : modakhelat modoriat.docx           حجم فایل 12 KB
   دانلود فایل : marakez.docx           حجم فایل 19 KB
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
شبکه بهداشت و درمان

آدرس : پیشوا - میدان شهید اردستانی - جنب اداره فنی و حرفه ای

تلفن : 36720700- 021                                 سامانه پیام کوتاه    10002136720700
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir

 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.